Dorpsoverleg Meijel

17-05-2015 - Ontwerp bestemmingsplannen Startebos fase 3 en locatie Beckers ter inzage

Projectgroepen > Nieuws van: Wonen & woonklimaat

Locatie Beckers.jpg

De gemeente heeft de bestemmingsplannen voor Startebos fase 3 en de locatie Beckers ter inzage gelegd. De bestemmingsplannen maken het mogelijk dat op deze locatie woningen gebouwd kunnen worden. In het kader van het inperken van het aantal woningplannen voor Meijel hebben er gesprekken plaatsgevonden met de betrokken ontwikkelaars Kanters Grondontwikkeling (plan Startebos fase 3) en Focus Vastgoedontwikkeling (gebied Meijel-Oost, te weten fase 1 en locatie Beckers).

Locatie Beckers
In het verleden heeft projectontwikkelaar Focus, op verzoek van de voormalige gemeente Meijel, de voormalige frikadellenfabriek Beckers aangekocht. Jarenlang was het leegstaande gebouw een doorn in het oog en gaf aanleiding tot gevaarlijke situaties. Intussen is deze fabriek voor het grootste deel gesloopt.

Al geruime tijd wordt gesproken over de woningbouwplannen aan de oostkant van Meijel. Het is gewenst dat deze locatie opnieuw ontwikkeld wordt.

Herontwikkeling van de voormalige Beckerslocatie maakt woningbouw op die locatie mogelijk. Het betreft 63 woningen, in de vorm van appartementen en grondgebonden woningen. In eerste instantie lag het aantal geplande woningen in Meijel Oost hoger, maar mede gelet op de meest recente huishoudencijfers is dit aantal terug gebracht. Het plan voorziet in een gedeeltelijke invulling van de natuurlijke behoefte van Meijel.

Locatie Startebos fase 3
Op de betreffende locatie in Startebos was in het verleden een camping gevestigd. Deze voormalige camping is al deels ingevuld als woonwijk Startebos fase 1 en 2. De gronden zijn in eigendom van Kanters Grondontwikkeling BV. Gesprekken om de woningplannen te beperken, hebben er toe geleid dat fase 4 van het Startebos vervalt en het aantal woningen in fase 3 wordt beperkt tot 60 in plaats van 75. Mede gelet op de noodzaak om woningbouwplannen terug te dringen hebben de gesprekken enige tijd geduurd.

In het bestemmingsplan is een regeling opgenomen om de nog open bouwkavels in Startebos fase 2 voor het grootste deel in te vullen, alvorens kan worden gebouwd in fase 3. Ook moet er dichtbij de bestaande bebouwing worden gebouwd, zodat er geen ‘gatenkaas’ van woningen komt.

Los van het bestemmingsplanprocedure worden de caravans die nu op deze plek staan voor het einde van het jaar verwijderd.

Vervolg
Uit onderzoek blijkt dat er vraag is naar deze twee nieuwbouwlocaties. Het Dorpsoverleg Meijel vindt echter dat er kritisch gekeken moet worden naar het in ontwikkeling brengen van dergelijke uitbreidingslocaties. Zo zijn er op Startebos fase 2 nog voldoende kavels beschikbaar. De gemeente heeft hier rekening mee gehouden door het opnemen van bepaalde regels. Het Dorpsoverleg bekijkt momenteel of deze wel hard genoeg.

Daarnaast zijn Focus en de gemeente nog van plan om voor Meijel-Oost fase 1 een bestemmingsplan in procedure te brengen. Dit zou de bouw 37 woningen mogelijk moeten maken. Het Dorpsoverleg is hier geen voorstander van. Met Startebos fase 2 en 3 en de locatie Beckers zijn er namelijk de komende jaren genoeg mogelijkheden om te bouwen in Meijel.

De complete plannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het kopje bestemmingsplannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Peeters via mail info@dorpsoverlegmeijel.nl.

Afbeelding Startebos fase 3.jpg

Nieuws projectgroepen