Dorpsoverleg Meijel

14-03-2018 - Kerkstraat en Jan Truijenstraat voorlopig nog niet veiliger

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

jan truyenstraat.png

Netwerk infrastructuur voorzieningen en winkels (IVW) van Dorpsoverleg Meijel startte in januari 2017 het project Kerkstraat en Jan Truijenstraat. Deze start was gebaseerd op publicatie van de gemeente en mogelijk beschikbaar budget. De herinrichting Kerkstraat staat al sinds 2012 in de planning en het netwerk IVW vond dat er actie ondernomen moest worden.

Vanaf januari 2017 hebben er diversen overleggen plaatsgevonden met wethouders en ambtenaren van Peel en Maas. In mei werd een concept plan voorgelegd aan de aanwonende en ondernemers van beide straten. De inbreng van deze avond maar ook de schriftelijke reacties werden verwerkt in het conceptplan. Dit plan werd wederom besproken met wethouders en ambtenaren maar ook voor gelegd aan de fracties van de politieke partijen.

In de raadsvergadering van de gemeente Peel en Maas, op 14 november 2017, werd de onderstaande motie van PvdA/GroenLinks aangenomen.

 Overwegende dat:

• er vanuit de Meijelse gemeenschap een vraag ligt om de Kerkstraat en de Jan Truijenstraat aan te passen naar een 30 km zone;

• de gemeenschap de wens heeft geuit om dit in 2018 te realiseren;

• er tevens plannen zijn om een nieuwe Basisschool te realiseren op de huidige plaats aan de Kerkstraat;

• deze nieuwe Basisschool gerealiseerd zou moeten zijn in augustus 2019;

• de situering van de nieuwe Basisschool ook aanpassingen zal gaan vergen voor de aansluiting op de Kerkstraat,

Verzoekt het College:Om de plannen voor het realiseren van 30 km zone voor de Jan Truijenstraat / Kerkstraat op te splitsen in 2 gedeeltes waarbij de Jan Truijenstraat in 2018 wordt gerealiseerd en de Kerkstraat in 2019 nadat de nieuwe Basisschool is gerealiseerd. Dit om te voorkomen dat er aan de Kerkstraat 2 maal werken moeten worden uitgevoerd. Met dit voorstel wordt voorkomen dat de Jan Truijenstraat verder gaat verloederen. Het College wordt verzocht een raadsvoorstel uit te werken in de geest van ons voorstel,

en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA/GroenLinks

Het zal duidelijk zijn dat deze motie de voortgang van het project vertraagd. Uit de contacten met de gemeente blijkt dat de vervolg inventarisatie veiligheid van 30 km zones binnen onze gemeente nog steeds niet is afgerond. Er tussen wethouders onderling nog steeds geen overleg heeft plaatsgevonden over hoe t.z.t. het plan uitgevoerd moet worden.

Met netwerk IVW heeft ook geen overleg plaatsgevonden over hoe de aansluiting nieuwe school aan de Kerkstraatvorm gegeven zou kunnen worden.

Het netwerk IVW verwacht dat er voor de verkiezingen geen besluitvorming zal plaatsvinden en het wachten is op hoe de nieuwe politieke coalitie met dit plan om zal gaan.

Het netwerk IVW kan op dit moment geen stappen meer ondernemen en de netwerkleden excuseren zich dan ook dat we aanwonende en ondernemers van de Kerkstraat en Jan Truijenstraat niet eerder hebben geïnformeerd.

Het vervolg is aan de politiek en zodra alles duidelijk is, zal het netwerk IVW zich beraden of zij het plan weer oppakken.

Nieuws projectgroepen