Dorpsoverleg Meijel

01-11-2013 - Meijel markant Peeldorp stap dichterbij

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

markant peeldorps stap dichterbij.jpg

Afgelopen dinsdag heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas besloten om de gemeenteraad voor te stellen om tot instemming over te gaan met het voorlopig ontwerp Peelbeeld voor de kern van Meijel. Dit betekent dat als ook de gemeenteraad op 17 december instemt met dit voorlopig ontwerp en het bijbehorende uitvoeringskrediet van 2,3 miljoen euro een start kan worden gemaakt met een definitief ontwerp voor de herinrichting van de kern. Lokale adviseurs en ondernemers zullen daar waar mogelijk hierbij worden betrokken. Hierna volgt het opstellen van het bestek en de aanbesteding. Najaar 2014 zou met de uitvoering gestart kunnen worden.

Peelbeleving
Vanaf 2011 is er in Meijel hard gewerkt aan de Meijelse toekomstvisie, resulterend in het boekje ‘Denk je aan Meijel’, dat eind 2012 aan elke inwoner is uitgereikt. Daarin wordt uitgesproken dat Meijel een herkenbaar dorp is en blijft in de Peel. De dorpskern moet gezellig zijn, met een eigen, aparte sfeer. De Peel is onlosmakelijk verbonden met het dorp en die Peelbeleving moet voor toeristen worden uitvergroot. De Peel is overal. In acht thema’s (voorzieningen en infrastructuur, natuur & recreatie, werk, wonen, jongeren, onderwijs, verenigingen en zorg) is het toekomstbeeld verder uitgewerkt en voor elk thema is een projectgroep actief.

Projectgroep Kern Meijel heeft al veel werk verzet en blijft actief
Door de projectgroep Kern Meijel (voorzieningen en infrastructuur) zijn vele uren gemaakt in overleggen met eigenaren, ondernemers, bewoners, andere belanghebbenden, gemeente en ontwerpbureau om samen tot dit voorlopig ontwerp te komen. In diverse bijeenkomsten zijn ondernemers en bewoners betrokken en geïnformeerd. In de laatste bijeenkomst was er brede steun voor het opgestelde ontwerp.

Dankzij de inzet van de projectgroep Kern Meijel zijn een aantal her invullingen mede tot stand gekomen of begint dit in beweging te komen. Ook blijft de projectgroep hier de komende periode aan werken en zullen andere project/werkgroepen hun werk ondersteunen zoals de werkgroep cultuur en kunst en de nog op te richten werkgroep promotie om Meijel te vermarkten. Ook is er aandacht om de ‘verborgen schatten van de Peel’ uit te werken en te verbinden.

De projectgroep Kern bestaat bestaat uit Cor Geurtjens, Jo Manders, Wil van Oosteren en Wim Pluijm.

Nieuws projectgroepen