Dorpsoverleg Meijel

28-01-2012 - Kern Meijel: op weg naar vernieuwing

Projectgroepen > Nieuws van: Winkels, voorzieningen en infrastructuur

peelwerker-150x115.jpg

Als uitkomst van de discussies en vaststelling van het Toekomstbeeld Meijel afgelopen jaar, is als uitvloeisel hiervan, onder auspiciën van het Dorpsoverleg Meijel, een Projectgroep van start gegaan met een plan om te komen tot herinrichting en verfraaiing van Raadhuisplein en Dorpsstraat en het bevorderen van invulling van leegstaande panden en braakliggende terreinen.

Vanaf oktober van het vorig jaar zijn ze intensief bezig te overleggen met deskundigen van onder andere Kamer van Koophandel, Hoofdbedrijfsschap Detailhandel, MKB-Limburg, gemeente en direct betrokkenen. Via de gemeente is ondersteuning verkregen middels Seinpost, een organisatie die overheden en bedrijfsleven adviseert om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van onder andere dorpskernen en de kwaliteit van het ‘samen leven’.

Op 19 december jl. was er een bijeenkomst met betrokken bewoners en pand- en perceeleigenaren. Daarna zijn er vervolgstappen gezet om verder te werken aan de doelstellingen.

Projectgroep Kern Meijel nodigt belanghebbenden en geïnteresseerden graag uit om te laten horen en zien waar ze staan. Graag willen ze luisteren naar ideeën, suggesties, wensen, problemen en kansen die u ziet. Ook betrokken deskundigen zullen een bijdrage leveren die avond. Belangstellenden zijn van harte welkom op maandag 30 januari om 20.00 uur in Oranje hotel Meijel.

Desgewenst kan hierover contact worden opgenomen met de projectteamleden Cor Geurtjens, Jo Manders, Wil van Oosteren of Wim Pluijm.

Nieuws projectgroepen