Dorpsoverleg Meijel

03-05-2015 - Toelichting op krantenartikel voormalig recreatieterrein Startebos

Nieuws > Overig nieuws

De gemeente Peel en Maas wil graag een  toelichting geven op het krantenartikel over voormalig recreatieterrein Startebos. In de ogen van de gemeente is de informatie uit het artikel  namelijk niet helemaal duidelijk over de situatie en kent een bredere context.  Hieronder onze toelichting.

De integrale  handhavingscontrole van maandag 20 april jl. was niet gericht op de  planologische situatie (lees: het bestemmingsplan), maar op aspecten zoals  veilige huisvesting, arbeidsomstandigheden, en illegale tewerkstelling. De  controle was voornamelijk gericht op huisvesters, werkgevers en  uitzendorganisaties. Vandaar ook de samenwerking met RCF en inspectie SZW. De  resultaten op dit gebied waren positief, zoals ook in het bericht van dinsdag  vermeld stond.

Wat daarnaast speelt  is dat het ontwerpbestemmingsplan Startebos fase 3 (lees: de locatie die op dit  moment ook deels in gebruik is voor de huisvesting van tijdelijke  arbeidsmigranten) binnenkort wordt behandeld in het college van B&W en  daarna aan de raad voorgelegd. In dit ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld  de bestemming “kampeerterrein” te wijzigen in “wonen”. Dit ten behoeve van de  woningbouwplannen in Startebos fase 3.

Wat betekent dit  concreet voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op dit terrein. In  het nieuwe bestemmingsplan wordt geen huisvesting van tijdelijke  arbeidsmigranten toegestaan. De huisvesting zal dus sowieso beëindigd moeten  worden.

Ter verduidelijking,  de woningbouwplannen in Startebos fase 3 zijn zeker niet specifiek bedoeld voor  het onderbrengen van arbeidsmigranten die langer dan 6 maanden in Nederland  willen blijven, zoals in het krantenartikel wordt aangegeven. Het gaat om  reguliere woningen, zoals ook bijvoorbeeld in Startebos fase 1 en 2 zijn  gerealiseerd. Het zijn reguliere woningbouwplannen zoals bijvoorbeeld ook  gepland staan op de locatie Beckers of bijvoorbeeld In den Bosch in Maasbree. Er  worden dus geen extra mogelijkheden geboden in Startebos fase 3 ten opzichte van  alle andere woongebieden in de gemeente. Ofwel, de woningen zijn bedoeld voor  inwoners van Peel en Maas (of voor inwoners van andere gemeenten die naar Meijel  willen verhuizen) en in deze wijk wil wonen. Met de bouw van woningen in fase 3  wordt overigens pas gestart als fase 2 in voldoende mate is volgebouwd.

Lees hier het artikel Camping Startebos wordt aangepakt.

Nieuws projectgroepen